• al. Wojska Polskiego 63a,
    21-400 Łuków

  • +48 506 061 433
    biuro@rotomoulding-partner.pl

Zamówienie 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego.

Rotomoulding Partner Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wojska Polskiego 63 a
21-400 Łuków
www.rotomoulding-partner.pl

2.Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie pn.: „Dostawa urządzenia rotującego – postępowanie warunkowe” prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II- działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem postępowania pn.: „Dostawa urządzenia rotującego – postępowanie warunkowe”, jest dostawa urządzenia rotującego o średnicy komory grzewczej 3000 mm.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin składania ofert ustala się na dzień 10.04.2017 r. godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w SIWZ oraz w załącznikach poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2017 roku dotyczące wykonanie zamówienia „Dostawa urządzenia rotującego – postępowanie warunkowe”, ogłoszonego w związku przygotowywaniem się przez Rotomoulding Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Łukowie, o dofinansowanie do realizacji projektu „Budowa toalet przenośnych w technologii rotomouldingu”, o którego współfinansowanie ubiega się w konkursie ogłoszonym w ramach Działania 3.7 „Wspieranie konkurencyjności MSP” ogłoszonego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16, informujemy że wpłynęła jedna ważna oferty od Wykonawcy:

1) PPH „OREX-ROTOMOULDING” Orlik Przemysław

Oferta spełniała wszystkie określone w zapytaniu ofertowym warunki i w wyniku oceny kryterium oferty otrzymała:

1) PPH „OREX-ROTOMOULDING” Orlik Przemysław – 100 pkt

W związku z powyższym realizacja zamówienia, po spełnieniu warunku o którym mowa w dokumentacji przetargowej zostanie powierzona Wykonawcy PPH „OREX-ROTOMOULDING” Orlik Przemysław.

Zamówienie 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego.

Rotomoulding Partner Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Wojska Polskiego 63 a
21-400 Łuków
www.rotomoulding-partner.pl

2.Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie pn.: „Zakup licencji dotyczącej technologii wytwarzania wyrobów z polietylenu z napełniaczem mineralnym w technologii odlewania rotacyjnego – postępowanie warunkowe” prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II- działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem postępowania pn.: „Zakup licencji dotyczącej technologii wytwarzania wyrobów z polietylenu z napełniaczem mineralnym w technologii odlewania rotacyjnego – postępowanie warunkowe – postępowanie warunkowe”, jest zakup licencji dotyczącej technologii wytwarzania wyrobów z polietylenu z napełniaczem mineralnym w technologii odlewania rotacyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin składania ofert ustala się na dzień 10.04.2017 r. godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego, bądź przesłania na adres e-mail: biuro@rotomoulding-partner.pl.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w SIWZ oraz w załącznikach poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2017 roku dotyczące wykonanie zamówienia „Zakup licencji dotyczącej technologii wytwarzania wyrobów z polietylenu z napełniaczem mineralnym w technologii odlewania rotacyjnego – postępowanie warunkowe”, ogłoszonego w związku przygotowywaniem się przez Rotomoulding Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Łukowie, o dofinansowanie do realizacji projektu „Budowa toalet przenośnych w technologii rotomouldingu”, o którego współfinansowanie ubiega się w konkursie ogłoszonym w ramach Działania 3.7 „Wspieranie konkurencyjności MSP” ogłoszonego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16, informujemy że wpłynęły trzy oferty.

Dwie ważne oferty od Wykonawców:

1) Dr hab. inż. Marek Szostak

2) Dr. hab. inż. Tomasz Klepka, Politechnika Lubelska, Katedra Technologii i Przetwórstwa.

Oraz jedna oferta nieważna, gdyż nie przesłano jej na właściwym formularzu oraz nie przesłano oświadczenia o braku powiązań, od Wykonawcy:

1) Dr. hab. inż. Dariusz Sykutera, Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – oferta ta nie podlegała ocenie.

Oferty ważnie złożone, spełniały wszystkie określone w zapytaniu ofertowym warunki i w wyniku oceny kryterium oferty otrzymały odpowiednio:

1) Dr hab. inż. Marek Szostak – 100 pkt

2) Politechnika Lubelska, Katedra Technologii i Przetwórstwa – 88,89 pkt.

W związku z powyższym realizacja zamówienia, po spełnieniu warunku o którym mowa w dokumentacji przetargowej zostanie powierzona Wykonawcy dr hab. inż. Marek Szostak.